22:00 | SATURDAY | 31/03/2018 Phred Noir

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy chào đón Phred Noir và Hime ! Là sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối tại phòng Red Cube, hãy cùng thưởng thức những bản nhạc Balearic Disco và Dark House !

Last but not the least, let's get bewitched by Phred Noir (Slow Porn / La dame Noir records) and Hime! A perfect struggle between light and shadow, both energy will be combined for one night in the Red Cube. A dive into Balearic Disco and Darkest House ambiance!

RED CUBE:
HIME (Hanoi)
Phred Noir (Slow Porn / La dame Noir records)

FREE BEFORE 11:00pm - 100K AFTER

Token Techno
22:00 | 07/09/2018
Martyn DJ
22:00 | 27/07/2018
Njuns Marco Yu DJ
22:00 | 26/05/2018
Mo:sa:ic dJ
22:00 | 18/05/2018
SDB DJ
22:00 | 10/05/2018
Color DJ
22:00 | 21/04/2018
month party
©Linkhanoi.co,ltd Copyright 2009, All Rights Reserve.